Algemene Voorwaarden Shortlease

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Deze Algemene Huurvoorwaarden van Direct Onderweg B.V. gelden zowel voor
zakelijke als particuliere huurders van Direct Onderweg B.V. en treden in werking per 1
januari 2020.

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: voertuig: het voertuig of de andere zaak,
die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke
persoon of een natuurlijke persoon die de huurovereenkomst heeft gesloten in de
uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon of personenvennootschap die
als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon van Direct Onderweg B.V. die als verhuurder de huurovereenkomst
sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge
van:

• beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van
onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of
van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals
kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade
behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en
de derving van de huurinkomsten;

• met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de
verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig
jegens derden aansprakelijk is. Onder bovenhoofdse schade: schade van de
verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een
hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op
het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond
bevinden; bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; schriftelijk: in geschrift
of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Artikel I – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en
verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en
huurder worden gesloten.

Artikel II – Het aanbod

1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit naar keuze van de
huurder.

2. Het aanbod is gedurende 14 dagen onherroepelijk behalve in het geval van
onvoldoende beschikbaarheid.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn,
de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de
hoogte van het eigen risico, de eventuele afkoopmogelijkheid van het eigen risico en
de eventuele waarborgsom of andere wijze van zekerheidstelling.

4. Het aanbod vermeldt de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer
waarop het bedrijf te bereiken is.

5. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de wijze van zekerheidstelling. 6. Het
aanbod gaat indien redelijkerwijs mogelijk vergezeld van een exemplaar van deze
Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk dan worden de algemene voorwaarden bij
het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.

Artikel III – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een
mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.

2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de
huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. De

huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de
huurperiode.

3. Indien van toepassing vermeldt de huurovereenkomst het op grond van artikel 9 lid
8 overeengekomen maximumbedrag met verwijzing naar de in artikel 12 lid 2 van deze
algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking.

Artikel IV – De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen zoals prijs per kilometer
worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse
prijswijziging. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom op deugdelijke wijze
op de huurovereenkomst vermeld staat.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging
optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument
heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst maar voordat de huurperiode is aangevangen de prijs wordt
verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen

s dat de huurperiode later dan drie
maanden na de overeenkomst zal aanvangen.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien
zoals die ter zake van BTW.

4. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de
kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het
defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede
wijze vastgesteld. Het hiervoor bepaalde over de kilometerteller is van
overeenkomstige toepassing op de PTO- en koelmotor-bedrijfsurenteller.

5. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden
kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren
voor rekening van huurder.

6. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden
bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet
overeengekomen zijn.

Artikel V – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de
huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of
aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen.

2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden
teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking
worden gesteld.

3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de
overeengekomen huurperiode zijn vrijblijvend.

4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is
ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk
terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder
blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van
verhuurder.

5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de
gehele borg van de huurder in te houden. De inhouding van de borg geldt niet indien
huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van
overmacht.

Artikel VI – Annulering

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende
annuleringskosten verschuldigd: • bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag
van verhuur: 75% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de
volle huursom.

2. Annuleringskosten worden niet in berekening gebracht indien de huurder aantoont
dat de annulering van de overeenkomst het gevolg is van overmacht.
3. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de
eerstvolgende kalenderdag.

Artikel VII – Betaling

1. Alleen voor huurovereenkomsten waarvan de huurperiode binnen drie maanden
aanvangt, kan vooruitbetaling tot 50% van de huursom worden gevraagd. Bij aanvang
van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd.

2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande
kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de
verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom
geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is,
overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een
dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het
voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er
(ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.

3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de
schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen
na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen
om schade veroorzaakt door derden zo spoedig te verhalen. De verhuurder houdt de
huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na
afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te
geschieden binnen zeven dagen na ontvangst van de betreffende factuur. De
consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid
binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande
bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds
niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het
moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te
maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een
schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De
hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het
voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel VIII – Verplichtingen huurder

1. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals
een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn
bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op
een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een
terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op
eigen risico is.

2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te
bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens
hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te
maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke
staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hiervoor geen enkel recht op
vergoeding doen gelden.

3. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen
het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te
stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.
Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst

als bestuurder aangeduide personen het voertuig bestuurt indien deze daartoe
onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer
van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het
voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te
houden.

7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland
te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het
voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan
leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de
verkeersveiligheid.

9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan
bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de
nakoming daarvan.

10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig
behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig
behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

Artikel IX – Instructies voor de huurder

1. Huurder dient het oliepeil, alle vloeistoffen en de bandenspanning op niveau te
(laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het
voertuig voor onderhoud aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo
tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij
huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het
voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van
deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met
een minimum van € 35,- (exclusief BTW).
3. In het voertuig geldt een strikt rook- en huisdierenverbod. Huurder is gehouden
deze verplichting na te komen. Bij niet nakoming van deze verplichting is de
verhuurder gerechtigd hiervoor boete in rekening te brengen, met een minimum van
€ 90,- (exclusief BTW).

4. Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte
brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste
toevoegingen.

5. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met
het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht: • hier zo
spoedig mogelijk melding van te maken; • de instructies van verhuurder op te volgen;
• gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis
betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; • het
voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of
vermissing beschermd te hebben; • de verhuurder en door de verhuurder
aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van
schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

6. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht: • melding
te doen bij de politie ter plaatse; • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifte- formulier aan verhuurder over te leggen; • zich van
erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

7. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan
bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de
nakoming daarvan.

8. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een
gezamenlijke waarde van meer dan € 7.500,-, tenzij anders is overeengekomen.

9. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over: • verstoring van
de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en
koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er
sprake is van een verstoring; • verbreking van het verzegelplan van het
brandstoftoevoersysteem zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er
sprake is van een verbreking; • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade
aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; • defect raken
van het voertuig; • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het
voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan; • beslaglegging op het voertuig; en over
andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te
worden.

10. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de
identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt,
dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig
mogelijk te beantwoorden.

Artikel X – Verplichtingen verhuurder

1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en
specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed
onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder
kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.

2. Indien geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op
verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat
hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een
upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in
de hoogste categorie bevindt.

3. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op
waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.

4. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste
documenten.

5. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige
instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich
binnen en buiten openingstijden kan melden.

6. Verhuurder vermeldt duidelijk op de auto bij voorkeur in de nabijheid van de
brandstofvulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het
voertuig moet worden gebruikt.

7. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil en de
bandenspanning dienen te worden gehouden.

8. Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het
buitenland. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig
ook in het buitenland gebruikt mag worden.

9. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel
mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het
voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de
geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg
is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.
10. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering door huurder op
eventuele schade. Dit geldt zowel bij inlevering van het voertuig bij de eigen vestiging
als bij inlevering van het voertuig op een andere vestiging.

Artikel XI – Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot
het op het huurcontract vermelde eigen risico. Voor voertuigen tot 3500 kilogram
geldt in geval van bovenhoofdse schade een eigen risico dat maximaal € 3500,-
bedraagt per schadegeval en voor andere schadegevallen maximaal € 2500,-.

2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd
met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij
hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige
vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.

3. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht
buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen
plaats niet zijnde de bedrijf locatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld
voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede
lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop
verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.
Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid
inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

4. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van
met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor
verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig
jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel
slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM verzekeringsovereenkomst
geen dekking bestaat.

5. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van
repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van
dit artikel van toepassing is.

6. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de
passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming
van huurder hadden.

Artikel XII – Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit
onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet
van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens
verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg
van het gebrek.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van
een gebrek aan het voertuig. Voor personenschade is verhuurder niet aansprakelijk als
en voor zover de benadeelde zijn schade heeft kunnen verhalen op uitkering
krachtens schadeverzekering of verstrekkingen uit anderen hoofde.

3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de
verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of
terzake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.

Artikel XIII – Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in
verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig
van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat
bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met
omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.

2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder
gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder
aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van €
35,- (exclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien
verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een
verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de
daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (exclusief
BTW).

3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de
sanctie is opgelegd.

Artikel XIV – Beslag op het voertuig

1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft
huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,
waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij
van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met
omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.

2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag
voortvloeiende kosten.

Artikel XV – Ontbinding van de huur

1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te
stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien: •
huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of
niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt; •
huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in
staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; • verhuurder van het bestaan
van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de
hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit
van het voertuig te doen stellen.

3. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.

4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond
van dit artikel.

Artikel XVI – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde
tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Artikel XVII – Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder
als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt
in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder
uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren,
huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en
huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens
kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van
tanken zonder betaling. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met
betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen.
Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

2. De in het eerste lid genoemde gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het
Autoverhuur Waarschuwing Systeem. Direct Onderweg B.V. is verantwoordelijk voor
verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De
persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden
opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien er sprake is
van deelname aan criminele activiteiten, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt
voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.

Artikel XVIII – Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien
huurder ten tijde van inleiden van gerechtelijke procedure buiten Nederland woont of

gevestigd is, is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats
van verhuurder.

Bij roekeloos rijgedrag en/of schending van Algemene
Huurvoorwaarden wordt de auto in beslag genomen en
heeft de huurder geen recht op teruggave van het
huurbedrag en/of borg.

X